Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www oraz BIP.
Data publikacji strony internetowej: 2018-05-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
o cel linku nie jest odpowiednio określony,
o załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
o pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
o niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
o pochodzą z różnych źródeł,
o opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
o posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
o opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Zespół Szkół nr 16
Ul. Koronowska 74
85-405 Bydgoszcz
tel. 52 3277 794
e-mail: zs16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Lewandowska, zs16@edu.bydgoszcz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523277794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Nr 16
ul. Koronowska 74
85-405 Bydgoszcz
tel.: 523277794
e-mail: zs16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Lewandowskazs16@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48523277794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-27

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Nr 16
ul. Koronowska 74
85-405 Bydgoszcz
tel.: 523277794
e-mail: zs16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Lewandowska, zs16@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48523277794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Koronowskiej 74, prowadzą do niego schody. Ponadto jest jeszcze jedno wejście do szkoły przez szatnię (wzdłuż nowego budynku) – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
2. Szkoła jest zamykana. Pracownicy szkoły posiadają specjalne karty magnetyczne.
3. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Osoby postronne są wpuszczane przez pracowników obsługi wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Nowy budynek dydaktyczny posiada windę.
6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
7. Na terenu placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych pracowników.
W pobliżu terenu placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych.
8. W szkole nie istnieją dostosowania typu: pochylnia, platforma, informacja głosowa, pętla indukcyjna.
9. Uczniowie niewidomi mogą korzystać z psa przewodnika
10. W szkole nie ma osób potrafiących biegle porozumiewać się językiem migowym.

Udogodnienia:
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełączniki zmiany kontrastu.